Iskolánkról

/Iskolánkról
­

Bemutatkozás / Introduction

Kisné Bor Emília, igazgató

Kisné Bor Emília, igazgató

Tisztelettel köszöntöm megújult honlapunkon, ahol egy nagy múltú intézmény életébe nyerhet betekintést.
A 2014-ben 120 esztendős iskolánk komoly szakmai múltra és tradíciókra tekint vissza. Tantestületünk célja, hogy az évtizedek alatt felhalmozódott tudást, oktatói-nevelői tapasztalatot diákjaink fejlődésének szolgálatába állítsa, hagyományainkat megőrizze és elődeinkhez méltó módon ápolja, gazdagítsa.
Iskolánk egyéni sajátosságát a keresztyén szellemiség és a Zsolnai pedagógiára épülő oktató-nevelő munka jelenti. Nevelési rendszerünk fókuszában áll az élet és az ember tisztelete, igényteremtés az önművelődésre, az egészséges életvitelre. Célunk, küldetésünk, hogy a ránk bízott gyermek felnövekedve eljusson mindarra az ismeretszintre, értékrendűségre, amellyel igazán betöltheti a világban számára kijelölt helyet. Nagy hangsúlyt fektetünk a keresztyén szellemiségben történő nevelésre, a keresztyén erkölcs és vallási értékek, hagyományok továbbadására, a lelki nevelésre. Munkánk biztos pillére a Zsolnai pedagógia, amelynek lényege az értékek közvetítése, a magyar nyelvhez való kötődésünk, a hazaszeretet, a kulturális eredményeinkhez való ragaszkodás. Nevelő tevékenységünk középpontjában a hely- és a nemzetismeret áll. Fontosnak tartjuk a határokon kívüli magyarság kultúrájának megismerését, velük való kapcsolattartást. Kiemelt szerepet szánunk az emelt szintű angol nyelvi oktatásnak. A két tanítási nyelvű programunk biztosítja az angol nyelv intenzív tanulását és befogadását az iskolába lépéstől kezdődően. A két angol anyanyelvű lektorunknak köszönhetően minden osztályban adott a hatékony idegen nyelvi kommunikáció.
Honlapunkon bővebb információkat talál az iskolánk történetéről, az itt folyó munkáról, programokról. Bízom abban, hogy a virtuális látogatóink közül mind többüket üdvözölhetjük személyesen is alma materünkben.

Kisné Bor Emília, igazgató

Kisné Bor Emília, igazgató

Tisztelettel köszöntöm megújult honlapunkon, ahol egy nagy múltú intézmény életébe nyerhet betekintést.
A 2014-ben 120 esztendős iskolánk komoly szakmai múltra és tradíciókra tekint vissza. Tantestületünk célja, hogy az évtizedek alatt felhalmozódott tudást, oktatói-nevelői tapasztalatot diákjaink fejlődésének szolgálatába állítsa, hagyományainkat megőrizze és elődeinkhez méltó módon ápolja, gazdagítsa.
Iskolánk egyéni sajátosságát a keresztyén szellemiség és a Zsolnai pedagógiára épülő oktató-nevelő munka jelenti. Nevelési rendszerünk fókuszában áll az élet és az ember tisztelete, igényteremtés az önművelődésre, az egészséges életvitelre. Célunk, küldetésünk, hogy a ránk bízott gyermek felnövekedve eljusson mindarra az ismeretszintre, értékrendűségre, amellyel igazán betöltheti a világban számára kijelölt helyet. Nagy hangsúlyt fektetünk a keresztyén szellemiségben történő nevelésre, a keresztyén erkölcs és vallási értékek, hagyományok továbbadására, a lelki nevelésre. Munkánk biztos pillére a Zsolnai pedagógia, amelynek lényege az értékek közvetítése, a magyar nyelvhez való kötődésünk, a hazaszeretet, a kulturális eredményeinkhez való ragaszkodás. Nevelő tevékenységünk középpontjában a hely- és a nemzetismeret áll. Fontosnak tartjuk a határokon kívüli magyarság kultúrájának megismerését, velük való kapcsolattartást. Kiemelt szerepet szánunk az emelt szintű angol nyelvi oktatásnak. A két tanítási nyelvű programunk biztosítja az angol nyelv intenzív tanulását és befogadását az iskolába lépéstől kezdődően. A két angol anyanyelvű lektorunknak köszönhetően minden osztályban adott a hatékony idegen nyelvi kommunikáció.
Honlapunkon bővebb információkat talál az iskolánk történetéről, az itt folyó munkáról, programokról. Bízom abban, hogy a virtuális látogatóink közül mind többüket üdvözölhetjük személyesen is alma materünkben.

Iskolatörténet a kezdetektől napjainkig

Községi összefogás: a polgári iskola elindulása (1894)

1893. augusztus 21-én a községi elöljáróság és az iskolaszék tagjainak jelenlétében megtörtént az ünnepélyes alapkőletétel. Az intézmény végleges átvétele 1894. szeptember 21-én történt meg.

Polgáriból állami iskola: 1945-től a centenáriumig

A polgári iskola 1945 után fokozatosan átalakult állami iskolává. 1949-re teljessé vált a nyolcosztályos általános iskolai képzés. Az iskolák erős központi irányítás alá kerültek.

Iskolánk a centenáriumtól a fenntartóváltásig (1994–2011)

A centenáriumtól 2007-ig, az orosházi önkormányzati általános iskolák integrációja 2007–2011, fenntartóváltás: Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola.

Intézményi adatok

Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

5900 Orosháza, Előd u. 17.

igazgató: Kisné Bor Emília

általános igazgatóhelyettes: Gulyásné Benkő Beáta

igazgatóhelyettes: Sitkei Anikó

OM azonosító: 201510

fenntartó: Orosházi Református Egyházközség

fenntartó képviselője: Szalkay Róbert lelkész

Elérhetőségek

központi telefonszám: 68/510-775

Adamik Mihályné – iskolatitkár

gazdasági iroda: 68/411-210

Szűcs Gabriella – gazdasági vezető

Madarász Katalin – gazdasági ügyintéző

gazdasági ügyek intézése: hétfőtől–csütörtökig: 7.30–16.00, péntek: 7.30–13.00

fax: 68/510-775

e-mail: kozpont@refiskolaoh.hu

honlap: www.refiskolaoh.hu

Oktatás és nevelés

A hittan oktatása iskolánkban

Cél: pedagógusaink számára a keresztyén szellemiség bevezetése a pedagógiai gondolkodásba. A gyermekeink számára pedig a bibliai értékek megismertetése és a valós istenkép kialakítása a gyermekek személyiségfejlesztésében.

Feladat:

  • a keresztény erkölcs és vallási értékek, hagyományok továbbadása
  • a hit ébresztése és elmélyítése
  • a gyermekek hitvalló, felnőtt keresztyénné nevelése
  • a magyar kultúra és haza szeretetére nevelés
  • a keresztyén közösségek és a társadalom szolgálata

Felsőbb tagozatban fakultatív módon a gyerekek felekezetüknek megfelelő hitoktatásban részesülnek, valamint órarendbe iktatva illem- és etika oktatásban vesznek részt.

„Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat.” (Mt 22,37–39)

Két tanítási nyelvű oktatás

Korunk társadalmi szükséglete megkívánja a biztos idegen nyelvi tudást. Ezt előtérbe helyezve döntött iskolánk a két tanítási nyelű oktatás bevezetése mellett, miután iskolánkban 13 éve működik sikeresen évfolyamonként egy emelt szintű angol nyelvi osztály, melyben heti öt órában tanulnak a diákok angolul.

A két tanítási nyelvű oktatás célja, hogy az anyanyelvi és idegen nyelvi tudást egyidejűleg, hangsúlyozottan és kiegyensúlyozottan fejlesszük. Megtanítsuk a tanulókat az idegen nyelven való gondolkodásra, kialakítsuk a nyelvtanulás iránti pozitív hozzáállásukat, ösztönözzük őket az idegen nyelvű információk feldolgozására és a hétköznapi kommunikációs helyzetekben való használatára.

Az első négy évfolyamon, olyan tevékenység formákat alkalmazunk, amelyek segítik a nyelv elsajátítását. Nem tanítunk formális nyelvtant és nyelvtani fogalmakat. Használunk mozgásos tevékenységeket, játékokat és egyéb kreatív munkaformákat. A gyerekek nem tudatosan, hanem ösztönösen sajátítják el az idegen nyelvet tevékenykedés közben. Fontos szerep jut az autentikus tananyagoknak (mesék, versek, énekek, mondókák).

A gyermekek életkori sajátosságához közelebb álló készségtárgyak (rajz, technika, testnevelés) angol nyelven történő oktatása lehetővé teszi, hogy még inkább felkeltsük az érdeklődést az idegen nyelven való tanulás iránt. Az alsó tagozat előkészíti és megalapozza a hatékony nyelvtudást, mely segíti a később belépő elméleti tantárgyak idegen nyelven történő tanulását. A felső tagozaton terveink szerint informatikát, földrajzot és történelmet tanulnak a diákok angol nyelven a civilizáció mellett.

Miért tanuljanak gyermekeink két tanítási nyelvű osztályban?

A tanulók ismereteket szereznek a világról, a célnyelvi országról, az ott élő emberekről. Megismerik a célnyelvi ország kultúráját, szokásait, viselkedési formáit. Ezáltal személyiségük fejlődik, nyitottá válnak az új iránt, könnyebben megszabadulnak előítéleteiktől, nő az önbizalmuk, a kommunikációs igényük, gazdagszik érzelmi világuk és fejlődik önismeretük. Az idegen nyelv tanulása során fejlődik a figyelmük, memóriájuk, együttműködő és feladatmegoldó képességük, könnyebben tanulnak önállóan.

Munkánkat anyanyelvi lektor segíti. Jelenléte még inkább ösztönzi a tanulókat az angol nyelv elsajátítására.

Iskolai dokumentumok

Iskolai szervezetek