A centenáriumtól 2007-ig

Intézményünk fennállásának 100. évfordulójára megjelent kiadvány szerzői az iskola történetének bemutatását a centenáriumi készülődés jegyében fejezték be.

Az épület felújítása részben megtörtént, az ünneplő tantestület és tanulóifjúság örömmel vehette birtokba az új tornatermi öltözőket és vizesblokkokat, a korszerűsített ebédlőt, egy újjáalakított tantermet, valamint megszépült az iskola homlokzata is. A további munkálatok azonban elakadtak, így az iskolai sportudvar, az előkert és a kerítés renoválására már nem került sor a tervezett ütemezésben. A holtpontról való elmozdulást a „Beruházás a 21. századi iskolába” elnevezésű pályázat hozta meg számunkra. A 2003/2004-es tanév végén nagyszabású – 150 millió forint nagyságrendű – korszerűsítési munkák indultak meg, amit a fenntartó részben hitelből részben pedig pályázatból fedezett. A kivitelezési munkálatokkal határidőre elkészültek, így a 2004/2005-ös tanévet már egy teljes egészében felújított iskolában kezdhettük. A Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztériumhoz beadott pályázaton iskolánk 8 millió forintot nyert, amihez a fenntartó biztosította az önrészt, így a sportudvar ügye is megoldódott. Régi álmunk vált valóra azzal, hogy az épületen túl a külső terület is megszépült, így iskolánk a 110 éves születésnapján újra a régi pompájában tündökölhetett.

Az ezt követő években – megszorító intézkedések miatt – a költségvetésünkből újabb fejlesztésre már nem, csupán az épület állagának a megőrzésére futotta.
A József Attila Általános Iskola megmaradt a nyolcosztályos képzés mellett, de annak ellenére, hogy szerkezeti változást nem alkalmazott, folyamatos tartalmi megújulásra törekedett. Folytatta a Zsolnai-féle Értékközvetítő és képességfejlesztő programot (ÉKP). A differenciált képességfejlesztés, az egyéni bánásmód dominanciája nagyon népszerűvé és elismertté tette ezeket az osztályainkat. Az ÉKP pedagógiájának és azt következetesen alkalmazó pedagógusok oktató-nevelő munkájának eredménye ez a teljesítmény. Sikerült a gyerekeket motiválttá, kreatívvá, munkájukban igényessé, viselkedéskultúrájukban példamutatóvá tenni. A szakórák magas színvonala, a sok kiegészítő anyag, a tanórán kívüli lehetőségek az önfejlesztésre, az önálló ismeretszerzés, a Tudományos Diákköri (TDK) munka, a tanulmányi versenyekre való egyéni felkészítés, a jövőre való tudatos készülés adják azt a pluszt, amivel ezek a gyerekek előnyben vannak.

Az informatika oktatás terén is sikerült előrelépnünk. Az 1993/1994-ben átadott számítástechnikai szaktantermet 1998-ban korszerűbb Pentium gépekkel szereltük fel. 2001-ben bevezetett Sulinet-program számunkra is megújulást hozott: a már meglevő szaktanterem mellé kialakítottunk egy újabbat, amelyet korlátlan Internet hozzáféréssel rendelkező, modern gépekkel szereltünk fel. Így iskolánk valamennyi tanulója számára adott a számítástechnika tantárgy tanulása (csoportbontásban), tanórai keretek között. Azoknak a gyerekeknek pedig, akik szeretnének elmélyülni az informatika világában, a lehetőség adott, választható óra vagy szakköri foglakozás keretében.

Az idegen nyelv elsajátításának hatékonysága érdekében az 1997/1998-as tanévtől szakosított tanterv alapján, emelt óraszámban, csoportbontásban folyik az angol nyelv tanítása. A nyelvoktatás során nagy hangsúlyt fektetünk a négy alapkészség fejlesztésére (írás, olvasás, beszéd és hallás utáni megértés), valamint a kommunikáció minél magasabb szintű elsajátíttatására. A tanulók életkori sajátosságait figyelembe véve igyekszünk őket megismertetni az angolul beszélő országok történelmével, kultúrájával, szokásaival.

2005-ben iskolánk a nyertes SOCRATES (COMENIUS 1.) pályázat segítségével megvalósíthatta régi vágyát, lehetősége nyílt nemzetközi kapcsolatok kiépítésére. Projektvezetőnk Gulyás Katalin segítségével megismerkedhettünk Görögország – Athén, Spanyolország – Gran Canariára történetével. A projektünk címe: Hagyomány, zene és dráma: a kultúrák változatosságának gazdagsága. A projektet rendkívül hasznosnak ítéljük meg, hiszen tanulóink nyelvi készsége fejlődik, új kultúrákat ismernek meg, kinyílik számukra az ablak a nagyvilágra, fejlődik együttműködő készségük és kreativitásuk.

Iskolánk 2000 tavaszán pályázott és nyert az Oktatási Minisztérium által meghirdetett „COMENIUS 2000” közoktatási minőségfejlesztési pályázat II-es szintjén, mely a teljes körű minőségfejlesztés kiépítését célozta meg. A szegedi Qualitas Kft. Tanácsadójának irányí-tásával mintegy három év alatt kiépítettük a rendszert. 2003 őszén átvettük az Oktatási Minisztérium által adományozott elismerő oklevelet.

Bekapcsolódtunk a Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény Mérési Központ által végzett – anyanyelv és matematikai képesség, kombinatív és rendszerezési képesség, történelem tantárgyi teszt – valamint az ÉKP program szerint tanító iskolák országos méréseibe.

A Szegedi Tudományegyetemen működő Oktatáselméleti Kutatócsoport 2003-ban munkakapcsolat kiépítését kezdeményezte iskolánkkal. Ennek keretében több vizsgálatot is folytatott intézményünkben (DIFER, hátrányos helyzetű tanulók felzárkózatása, matematika és olvasásmegértés fejlesztése metakognitív stratégiák elsajátításával). A vizsgálatok célja az iskola minden évfolyamára kiterjedő sokoldalú fejlesztés, az alapkészségek (olvasás, beszédértés, írás, számolás), tanulási és szociális készségek, egészségvédelemmel összefüggő készségek, illetve a tantárgyi tartalmakhoz kötött képességfejlesztés. Az itt szerzett mérési tapasztalatok mindkét fél részére előnyösek. Iskolánk nagyon fontos háttér információkhoz jut valamennyi tanulójáról, részt vehetünk új hatékony módszerek kipróbálásában, bírálatában, fejlesztésében. Az egyetem pedig általunk a mindennapi gyakorlattal kerül kapcsolatba.

A tantestület szakmai elkötelezettsége, tanulási és innovációs készsége biztosítja az iskola permanens fejlődését, az oktató-nevelő munka hatékonyságának növekedését. Az elmúlt évek során a legnépszerűbb továbbképzések: a számítógép kezelő és használó OKJ-s képzés, az angol és német nyelvtanári másoddiploma, a közoktatási vezető szakvizsga és az ÉKP-s tantárgyak tanításához kapcsolódó képzések.

A pedagógusok innovációs tevékenysége a tanulók körében is követőkre talált. Évről évre egyre többen kapcsolódnak be a Tudományos Diákköri munkákba, amely kezdetben kizárólag az ÉKP-s tanulók részére szerveződött. Mára a TDK-s mozgalom az ÉKP falain kívül van már, bekerült az OM által támogatott versenyek sorába. A kutatómunka lehetőséget kínál a tehetség, az önálló tanulási képesség, az ismeretek utáni kutatói hajlam, a nagyfokú kreativitás, a jó kommunikációs képesség fejlesztésére. Iskolánk tanulói az elmúlt években igen szép eredményeket értek el ezeken a versenyeken. A beküldött munkák közül számos továbbjutott a regionális fordulókon és szerzőjük meghívást kapott az országos megmérettetésre. 2001-2007 között 14 tanulónk ért el az országos döntőn 1-3. helyezést történelemből, fizikából, biológiából, kémiából.

2006-ban iskolánk rendezte a XI. ÉKP konferenciát, ahol az országban elsőként mutattuk be a tudománypedagógia kisiskoláskorban való alkalmazását. A tudománypedagógia célja a legfrissebb kutatási eredmények közvetítése a tudományok és azok jeles képviselőinek segítségével, a tudomány megértésére nevelés.
2005. július 1-jével iskolaösszevonásról határozott a fenntartó. A szentetornyai VI. számú Általános Iskola jogi önállósága megszűnt, ettől az időponttól iskolánk telephelyeként működött tovább. Két év után a nagyarányú szegregáció miatt a telephely működésképtelenné vált, megszűntetése utána az ide járó gyerekek tanulmányaikat a város iskoláiban folytatták.

Általános iskolák integrációja 2007–2011

2007 nyarán lezajlott az általános iskolák integrációja. A korábban jogilag önálló tanintézetek jogutódjaként létrejött az „Orosháza Város Általános Iskolája” közoktatási intézmény. Szervezetileg a volt József Attila Általános Iskola lett az „új” iskola székhely intézménye, a másik három iskola – nevüket megtartva – tagintézményként műkötek tovább, az Eötvös két telephelyen.

2008-ban a Kardoskúti Általános Iskola csatlakozott az intézményhez, és kiegészült egy Pedagógiai Szakmai és Egységes Szakszolgálati Tagintézménnyel is.
A közös igazgatású közoktatási intézmény – általános iskola, pedagógiai szakszolgálat – neve Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye lett.

A nyolc évfolyamos általános iskola működési területe Orosháza város és Kardoskút község közigazgatási területe – feladat-ellátási kötelezettséggel, míg Orosháza Kistérség Többcélú Társulása közigazgatási területe – a szabad kapacitás kihasználásáig.

Az integráció következtében a térség egyik legnagyobb közoktatási intézménye jött létre – tanulólétszám: 1860 fő, pedagógus létszám 174 fő, egyéb alkalmazottak száma 48 fő -, amely kistérségi, megyei szinten is jelentős méretűnek számít.

2008. szeptember 1-jétől az intézmény pedagógusai egységesen szabályozó dokumentumok (szervezeti és működési szabályzat, házirend, pedagógiai program, intézményi minőségirányítási program) alapján, az egyes tagintézmények évek során kialakított arculatát megőrizve tevékenykedtek a város és környéke általános iskoláskorú gyermekeinek ellátásán.

Az összevont iskola nagyobb eséllyel indult a pályázatok elnyerése terén, így az évek során több milliós forráshoz jutott az intézmény. A szakszolgálat kiépítésével valamennyi tagintézményben szakszerű ellátáshoz jutottak a sajátos nevelési igényű gyerekek. Bevezetésre került az integrált nevelést támogató IPR program, amely a hátrányok kompenzálását segítette.

Az átszervezések sora ezzel nem ért véget, a képviselő-testület 2011-ben két iskolát átadott a református és katolikus egyháznak, a megmaradt önkormányzati iskolák pedig egyesültek gimnáziummal.

Fenntartóváltás – Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

2011. szeptember 1-jével iskolánk új keretek között kezdte el működését, a református egyház fenntartása alá került. A szerkezeti változásokon túl tartalmi megújulásra is törekedtünk. A Zsolnai pedagógia (ÉKP) továbbvitele mellett oktató-nevelő munkánkban hangsúlyos szerepet kapott a keresztyén szellemiséget meghatározó pedagógia. Új tanítási programot is bevezettünk az első évfolyamon: a magyar-angol két tanítási nyelvű osztályban.