Az Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában régi hagyománya van a tanulók tanórai és tanórán kívüli környezet- és természetvédelmi nevelésének.

Az iskolában kis munkacsoport dolgozik azon, hogy a tanulók környezettudatos  szemléletét formálja, a gyerekek a környezetet megismerjék és szeressék. Ezen munkát alapozzák meg az általuk szervezett a tanéveken átívelő magas színvonalú, aktív gyakorlati tevékenységen alapuló rendezvények és programok sokasága, az iskolai környezet folyamatos alakítása, fejlesztése.

Pedagógiai munkánk során nagy figyelmet fordítunk arra, hogy kiemelten szem előtt tartsuk a környezettudatos nevelés és a fenntarthatóság pedagógiájának elveit.

A munkacsoport figyelemmel kíséri és javaslataival segíti a nevelési tevékenységet, gondot fordít arra, hogy a környezettudatosság beépüljön az éves munkatervekbe.

Kiemelt feladatként kezeljük a környezeti nevelésben mutatott jártasságot, a fenntarthatóság értékrendjének hiteles képviseletét és a környezettudatossághoz kapcsolódó attitűdök átadásának módjait.

Hétköznapjaink szerves része az iskola épületének és környezetének tisztán tartásának, épségének megőrzése és esztétikai fejlesztése, a szelektív hulladékgyűjtés elméleti és gyakorlati megvalósítása.

Folyamatosan építjük a szűkebb-tágabb környezetünk természetvédelmi csoportjaival való kapcsolatot. Előadásokat szervezünk a helyi őstermelőkkel, és az iskola ifjúságát megismertetjük a regionális értékeinkkel.

A tanórákon, tevékenységeken keresztül gyakoroltatjuk a gyerekekkel a helyes hulladék- vízgazdálkodást, kreatív újrahasznosítást.

Kiemelt céljaink:

 • Szemléletformálás, „környezettudatos polgárrá” nevelés, különös figyelemmel a fenntartható és nem fenntartható fejlődés különbségeit.
 • A gyermekek életkoruknak megfelelően megértsék, hogy saját cselekedeteikkel, viselkedésükkel hozzájárulnak a fenntarthatósághoz, tudják azt, hogy a jövő rajtuk is múlik.
 • A környezetvédelem jeles napjainak és a környezetvédelemnek a népszerűsítése.
 • Vetélkedők és előadások szervezése.
 • Lakóhelyünk, hazánk természeti értékeinek bemutatása, különös tekintettel a pusztuló természeti és épített környezetre.
 • Természeti és környezeti problémák bemutatása, a „mit tehet az egyén?”  lehetőségei.
 • Kirándulások és túrák szervezése szűkebb és tágabb környezetünk megismerése céljából. (A járványügyi helyzet függvényében.)
 • Helyi-, regionális-, országos pályázatok és versenyek figyelemmel kísérése.
 • Múzeumlátogatások, múzeumpedagógiai foglalkozásokkal kiegészítve.
 • Részvétel különböző, a témához kapcsolódó versenyeken.
 • A Körös-Maros Nemzeti Parkkal való együttműködés, kiemelten a Kardoskúti Fehér-tó flórájának és faunájának megismerése

Környezeti nevelési tevékenységeink során a következő módszereket és tanulásszervezési formákat alkalmazzuk:

A tanítási órákon változatos módszerek alkalmazása az adott körülményekhez alkalmazkodva. (frontális, páros, csoport, kooperatív, egyéni, digitális)

Csoportszintű előadások, gyakorlati foglalkozások

Szakköri foglalkozások

Múzeumpedagógiai foglalkozások

Témanap – Projektnap

Versenyek szervezése

Osztálykirándulások

Eszköz, eljárás:

 • személyes példaadással nevelés
 • a környezettudatos magatartásra nevelés az iskola minden pedagógusának, minden tanórai és tanórán kívüli foglalkozásnak kiemelt feladata
 • Szeretethíd program
 • városi rendezvényekhez való kapcsolódás, versenyek szervezése, más intézmények versenyein való részvétel

 

Sikerkritérium:

 • rövidtávú és hosszú távú céljaink megvalósulása
 • a tanulókban olyan készségek kialakulása mint: ökológiai szemlélet, problémaérzékenység, értékelés és mérlegelés készsége, alternatív, problémamegoldó gondolkodás, együttműködés, alkalmazkodás, tolerancia és segítő életmód stb.

 

Az iskolai munkacsoport tagjai:

Gulyásné Benkő Beáta – Igazgatóhelyettes

Sitkei Anikó – Igazgatóhelyettes

Szalkay Róbertné – Iskolalelkész

Benkő Erika – Angol nyelvi tanár

Bertalan Ildikó – Angol nyelvi tanító, természetismeret szak

Ekéné Nagy Edit – Testnevelés szakos tanár

Farkas Norbert – Földrajz, matematika szakos tanár

Fehérné Kiss Katalin – Természetismeret, testnevelés szakos tanár

Ferencsik Zoltánné – Könyvtáros, tanító

Gion Valéria – Gyógypedagógus

Gulyás Katalin – Angol nyelvi tanító, angol munk.köz.vez.

Horváth Endréné – Tanító

Kristofóriné Csongrádi Krisztina – Testnevelés szakos tanár

Lendvai Mónika – Kémia, technika, természetismeret szakos tanár

Molnárné Németh Krisztina – DÖK vezető, tanító

Nagy Nóra – Tanító

Németh Zoltán – DÖK vezető, történelem, etika szakos tanár

Rátódi Erika – Alsó tagoz. munk. köz. vez.reál. tanító

Simon Anikó – Tanító

Tóth Katalin – Tanító

Dr. Túri Sándorné – Biológia, természetismeret, technika szakos tanár