Iskolánk 795 200 forintot nyert a BGA-12-HA-01-0515 azonosítószámú História- és LiteraTÚRA Erdélyben című projektjére a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-hez benyújtott sikeres HATÁRTALANUL! Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek pályázat eredményeképpen.

Előkészítő órák

A kísérő pedagógusok a tanév során előkészítették a tanulókat a tanulmányi kirándulásra. Az utazás előtt előkészítő órákon, 2013. április 30-án megbeszélték a tanulókkal a kirándulás részletes programját, Románia etnikai összetételét, a magyarság lélekszámát, a történelmi közös múltat, az országhatárok kialakulásának okait és az Útinapló vezetését. Az órákat tanulói kutatómunkák színesítették.

Fakultatív előkészítő tevékenység

A tanítási órákon elsajátított ismeretekből és az előkészítő óra anyagából iskolai vetélkedőt szerveztünk az előkészítő óra és az utazás kezdő időpontja között, 2013. május 3-án. Célunk tanítványaink eddig megszerzett tudásának elmélyítése volt játékos formában és képessé tenni őket a gyakorlatban való alkalmazásra.

Sitkei Anikó

igazgatóhelyettes

Határtalanul! projektvezető

Az utazás 2013. május 7-10.

1.nap 2013. május 7.

Nagyszalontán a magyar irodalomhoz kapcsolódóan megtekintettük az Arany János Múzeumot. Később szerettük volna megtekinteni Csucsán a Boncza-kastélyt, de az ortodox húsvét miatt nem engedtek be bennünket az épületbe. Így a kapun belül, az udvaron elevenítettük fel Ady Endre költészetét, verseiből szemezgetve.

Kolozsváron a Szent Mihály-templomot szemlélve a gyerekek megismerték az épület történetét és jelentőségét. Megtekintettük a Mátyás-szobrot és felelevenítettük a nagy király emlékét. Meglátogattuk Hunyadi Mátyás szülőházát, itt a magyar, román és angol nyelvű emléktáblák elolvasása után megbeszéltük a Hunyadiak származása miatti magyar-román vitákat. A Házsongárdi temetőbe ellátogatva előzetes kutatómunka segítségével, csendes séta közben emlékeztünk Erdély itt eltemetett nagyjaira.

Este Szovátára ékezve az eredeti tervektől eltérően nem találkoztunk a szovátai gyerekekkel, mert felmérőket írtak másnap és harmadnap délelőtt. Így átszerveztük napi programjainkat, s elmentünk megcsodálni s lefényképezni Szováta építészetileg érdekes épületeit, villáit. Ezekből a képekből hazaérkezés után, itthon fotóalbumot állítottunk össze a táj és az épített környezet összhangjának kiemelésével.

2.nap 2013. május 8.

A Medve-tó megtekintésével a tanulók földrajzi, kémiai és fizikai ismereteket szereztek a sósvizű tavakról, a sókarszt területről. Közösen felmásztunk az egyik sódombra, majd iskolalátogatáson 11 órától rendhagyó testnevelés órán közös játék során megismerkedtek az orosházi és a szovátai gyerekek egymással. Ezt követően az Orosházán gyűjtött magyar nyelvű könyveket átadtuk az iskola tanulóinak.

Ebéd után a parajdi sóbányát tekintettük meg. A tanulók természetben látták az itteni lakosság „kenyerét” biztosító bányát. A bányában megtapasztalták a só gyógyító hatását. Rendhagyó történelem óra volt a só kultúrtörténetéről és a régi századok gazdaságában elfoglalt szerepéről. Riportot készítettünk a bányában gyógyuló emberekkel csoportokban. A bányából kijövet megtekinthettük az erdélyi konyha kedvelt édességének, a kürtős kalácsnak a készítését, majd megkóstoltuk. Igen ízletesnek és kelendőnek bizonyult.

Este tanulóink műhelylátogatások során megismerkedtek a Korondon élő fazekasok munkájával. Az alkotókkal beszélgetve felfedezték munkájuk művészi gazdagságát, kreativitásukat. Motívumokat gyűjtöttek, riportokat, fotókat készítettek, leírták élményeiket az Útinaplójukba.

3.nap 2013. május 9.

Délelőtt Máréfalván fotókat készítettünk a székelykapukról, tanulmányoztuk felirataikat, melyekből hazatérvén albumot készítettünk.

Délután a művészettörténethez kapcsolódóan megtekintettük Székelyudvarhelyen a Városházát és a Szoborparkot, majd kiselőadásban emlékezünk meg a nagy mesemondó, Benedek Elek munkásságáról. A Vasszékely szobránál felelevenítettük a székelység küzdelmes történetének néhány kiemelkedő eseményét, hangsúlyoztuk hadi erényeiket. A Székelytámadt-várhoz látogatva megemlékeztünk a büszke székelyekről, akik – ha kellett – évszázadokon át fegyveresen álltak ki jogaikért.

Utunk folytatásaként Farkaslakán leróttuk tiszteletünket Tamási Áron sírjánál és elhelyeztük koszorúnkat. Rövid műsorral emlékeztünk meg a híres író életútjáról és műveiről. Szováta belterületén terveztünk a település számára hasznos tevékenységet, szemétszedést, de Szováta belterülete mindenütt nagyon tiszta volt, így Farkaslakán próbáltuk felhívni a figyelmet a környezettudatos magatartásra szemétszedéssel.

Este a magyar diákok magyar diákokkal teremtettek kapcsolatot a népzenén, néptáncon keresztül, ami önfeledt beszélgetésben, jókedvben, játékban teljesedett ki, majd könnyes búcsút vettek egymástól. Búcsúzóul az Útinaplójukba feljegyzték a szovátai gyerekek elérhetőségeit, saját élményeiket. Hazatérvén többen a Facebook-on rendszeresen beszélgetnek egymással, s máris mennének vissza Szovátára. Célba talált a székelykapu felirat: “Vendégként érkezik, barátként búcsúzik.”

4.nap 2013. május 10.

Történelmi ismereteinket felelevenítve Fehéregyházán meglátogattuk az 1848-49-es szabadságharc híres segesvári ütközetének színhelyét. Felolvastunk Petőfi hazafias verseiből a költőről elnevezett emlékhelyen. Külön emlékeztettük arra a diákokat, hogy Petőfi Sándor valószínűleg tőlünk nem messze fekhet egy jeltelen tömegsírban. Megtekintettük a hazáért hősi halált halt honvédek emlékére emelt turulmadaras obeliszket, koszorút helyeztünk el az emlékműnél.

Vajdahunyadon rendhagyó történelemórán vettek részt a gyerekek, melyen felelevenítettük a Hunyadiak családi történetét, a késő középkori várépítészetet és a kastély Erdély történetében játszott szerepét. Külön hangsúlyoztuk, hogy látogatásunk során magyar királyok és erdélyi fejedelmek lába nyomán járunk. Déván a Szent Ferenc Alapítvány illetékeseinek átadtuk az itthon előzetesen gyűjtött ruha- élelmiszer-, játék- és könyvadományokat. Tanulóink előzetes felkészülésként elérhetőségeikkel ellátott emlékkönyvet készítettek az otthon lakóinak, melyet közös beszélgetés keretében adtak át az árváknak.

Este Aradon a vesztőhely közelében szemetet szedtünk a környezettudatos magatartás jegyében, ezáltal hozzájárultunk az emlékhely tisztaságához, méltósága megőrzéséhez. Az aradi vértanúk emlékoszlopánál részleteket olvastunk fel a vértanúk búcsúleveleiből a diákok által, majd elénekeltük a Himnuszt. Az 1848/49-es szabadságharc és az azt követő megtorlás szerves része a 7. osztályos történelem tananyagnak, mely eredeti helyszínen vált velünk élővé.

Értékelő órák 2013. május 17-én

Az utazást követően itthon értékelő órákon feldolgoztuk a tanulók élményeit, hangsúlyozva a nemzeti összetartozás fontosságának megélését. Megbeszéltük a külhoni magyarok életkörülményeiről szerzett ismereteket. A témaköröknek megfelelően prezentációk, fotóalbumok, beszámolók készültek. Gyűjteményt állítottunk össze a székely kapukon olvasható feliratokból. Kiállítást állítottunk össze, amely összegzi a tanulmányi kirándulás eszmei és gyakorlati hasznosságát, és példát mutat az iskolánk tanulóinak a magyarságtudat megvalósítására.

Bemutató előadás 2013. május 22-én

A bemutató előadáson élménybeszámolót tartottunk az érdeklődő diákságnak és a nevelőknek.

Június 4., a Nemzeti összetartozás napja

„Magyarnak lenni hit és szeretet…” – olvasható a 48 pályázat egyikében, melyet tanítványaink készítettek e napra. Június 4-én diákjaink programjai között voltak emelkedett hangulatúak, csendesen meghittek, észre hatóak és szelíden felszabadítóak. Ezen a napon jelent meg a Szelek szárnyán szárnyalunk pályázat jóvoltából a Ref-IRKA sulilap első száma a „Nálunk mindig történik és történni fog valami” mottóval. A Magyarnak lenni fogalmazások eredményhirdetése után rendhagyó órák sorjáztak a nemzeti széttagoltságról, a határon túli magyarságról. A megértetteket bizonyítja a nemzetismeretről szóló vetélkedőfeladatok sikeres megoldása. Közös népdaléneklés és táncház hangjai töltötték be a 119 esztendős épületet. Alsósok, felsősök sütöttek kürtőskalácsot, a Magyarság Fájaként ültettek oszlopos tölgyet, óriás zászlóra írták nevüket, hagyományos viseleteket és népi motívumokat rajzoltak, kóstolgatták a nemzeti ételeket, gyönyörködtek a Határtalanul! kiránduláson készült filmekben. Zárásként több száz torokból zengtek a Barackfa című dal szép gondolatai: „…mert mind egyek vagyunk!”

A megnyert program korábbi dokumentuma (2011/2012-es tanév)

Az Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Tanulmányi kirándulások magyarlakta területekre című pályázaton erdélyi utazást nyert az iskola 7. évfolyamos diákjai részére. A megnyert összeget utazási és szállásköltségre lehet fordítani.

A kirándulás helyszínei olyan településeket érintenek, ahol számtalan kulturális és egyéb tevékenységen keresztül szerezhetnek tapasztalatot a diákok az összmagyarság közös hagyományaiból, tudásából. Ezek a helyszínek hordozzák az értékeket, melyek kifejezik a nemzeti összetartozás érzését és kitörölhetetlen személyes élményhez juttatják tanítványainkat.

Az útvonalunk: Nagyszalonta, Csucsa, Kalotaszentkirály, Kolozsvár, Torda, Marosvásárhely, Szováta, Korond, Székelyudvarhely, Fehéregyháza, Vajdahunyad, Arad.

Kalotaszentkirályon, az Ady Endre Szórványkolégiumban töltünk egy éjszakát és Szovátán, a Teleki Oktatási Központ Ifjúsági szálláshelyén két éjt. Mindkét településen felvesszük a kapcsolatot az ott élő hagyományápoló gyermekcsoporttal. Ismerkedési est keretében megismertetjük egymással saját településünket, bemutatjuk egymásnak népművészetünk értékeit közös tánc- és daltanulás keretében. Színesítjük a találkozót az egymás megismerését segítő szituációs gyakorlatokkal – drámapedagógiai innovációs elemekkel, melyeket szívesen játszunk színjátszás órán is-, így közelebb kerülnek a diákok egymáshoz. Mindeközben természetesen célként tűzzük ki a kapcsolat jövőbeni ápolását, tovább építését is.

Az előkészítő órákon megbeszéljük Románia etnikai összetételét, a magyarság lélekszámát, akik a történelem kegyetlensége miatt (trianoni békeszerződés) kerültek Magyarország határain kívülre. Az erdélyi magyarság története meghatározó szerepet játszott a középkortól kezdve az összmagyar történelemben. Kiemelten kezeljük – az alkotmányunkban is megfogalmazott – kötelező felelősségvállalást a határainkon kívül élő magyarok sorsáért. Tanulmányi kirándulásunk helyszíneit és tevékenységeit ennek szellemében választottuk meg kiemelve a kulturált és együttműködő magatartás ismérveit.

Programjaink jól illeszkednek az iskolai tananyaghoz. Tanulunk Petőfi Sándor, Arany János, Ady Endre költészetéről (Arany Múzeum, Boncza-kastély, Petőfi-emlékhely), történelemből az 1848-49-es forradalom és szabadságharcról (Fehéregyháza). Művészettörténetből tananyag a kiegyezés utáni korszak magyar szobrászata (Kolozsvár, Mátyás-szobor). A néptánc tantárgyhoz kapcsolódik a táncház, énekhez népzenénk megismerése (közös éneklés). A matematika tantárgy keretén belül nagy tudósaink munkásságának megismerése (Bolyai Múzeum). A földrajz tananyagával összhangban van a szomszédos országok földrajzának, természeti kincseinek megismerése (Tordai hasadék, sóbánya).

Szeretnénk, ha tanítványaink találkoznának azzal érzéssel, hogy a határainkon túl is élnek magyarok, közös a nyelvünk, az irodalmunk, a történelmünk. Élményszerűvé tesszük az adott helyszíneken a tankönyvekből megszerzett tudást. Célunk a nemzeti összetartozás érzésének fejlesztése, a személyes tapasztalatszerzés és kapcsolatteremtés hasonló korú magyar gyerekekkel.

A tanulmányi kirándulásra a HATÁRTALANUL! program keretében, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Apáczai Programigazgatósága támogatásával került sor 2012. május 7-től 10-ig.